P13 TAPA KN Schiphol

Dividend

Meer over het dividendbeleid van WDP.

Dividendbeleid

Het uitkeringsbeleid wordt door de Raad van Bestuur van WDP bepaald en na het einde van elk boekjaar voorgesteld aan de Algemene Vergadering van aandeelhouders.

De Raad van Bestuur van WDP heeft de mogelijkheid te beslissen dat het dividend over een boekjaar wordt uitgekeerd als een keuzedividend. Een keuzedividend is een vorm van uitkering van het dividend, waarbij de aandeelhouders de mogelijkheid krijgen om hun schuldvordering, die ontstaat uit de winstuitkering, in te brengen in het kapitaal van de Vennootschap, tegen de uitgifte van nieuwe aandelen (naast de keuzemogelijkheid om het dividend in cash te ontvangen). De aandeelhouder heeft met andere woorden de keuze om het dividend in cash of in aandelen te ontvangen. De dividendvordering die gekoppeld is aan een welbepaald aantal bestaande aandelen, geeft alsdan recht op één nieuw aandeel, tegen een uitgifteprijs per aandeel die desgevallend een korting t.o.v. de beurskoers (al dan niet een gemiddelde beurskoers over een bepaalde periode) kan inhouden. De Raad van Bestuur van WDP zal telkens opnieuw de afweging maken of zij het dividend zal uitkeren onder de vorm van een keuzedividend en indien zij daartoe overgaat, hiervan de modaliteiten vastleggen.

Dividenden uitgekeerd door WDP, zijn standaard onderworpen aan Belgische roerende voorheffing van 30%. Een gedeeltelijke/​volledige vrijstelling van de roerende voorheffing op dividenden kan worden verkregen door aandeelhouders die voldoen aan specifieke voorwaarden opgelegd door de wet.

Keuzedividend

Informatie over het keuzedividend van WDP.

Ontdek meer