Privacybeleid

Warehouses De Pauw NV (hierna wij”, we” of WDP” genaamd) verbindt zich ertoe om uw persoonlijke levenssfeer te beschermen en te respecteren.

Dit beleid vormt de basis voor de manier waarop wij alle gegevens zullen verwerken die wij over u verzamelen of die u aan ons verstrekt. Gelieve de onderstaande tekst zorgvuldig te lezen met het oog op een goed begrip van onze visie en onze praktijken op het vlak van uw gegevens en de manier waarop we die gegevens zullen gebruiken. Als u naar www​.wdp​.eu gaat, accepteert en aanvaardt u de praktijken die in dit Privacybeleid beschreven staan.

Ons Privacybeleid omvat de volgende punten:

 1. Gegevens die we over u verzamelen;
 2. Cookies;
 3. Gebruik dat gemaakt wordt van uw gegevens;
 4. Openbaarmaking van uw gegevens;
 5. Wettelijke grondslag;
 6. Doorgifte van uw gegevens;
 7. Uw rechten;
 8. Beveiliging van de verzamelde gegevens;
 9. Bewaring van uw gegevens;
 10. Externe websites/​apps;
 11. Akkoord i.v.m. het verzamelen en gebruiken van uw gegevens – veranderingen aan ons Privacybeleid;
 12. Identiteit van de Verwerkingsverantwoordelijke – contactgegevens.

1. Gegevens die we over u verzamelen

We zullen de volgende gegevens over u verzamelen en verwerken:

o Gegevens die u aan ons verstrekt:

Dat zijn gegevens over u die u aan ons verstrekt door het invullen van formulieren op www​.wdp​.eu (hierna onze website genaamd) of door een communicatie met ons per telefoon, per e‑mail of via een ander kanaal. Dit omvat gegevens die u ons verstrekt, wanneer u een online contactformulier invult, zich registreert op de website, intekent op de nieuwsbrief, enz.. Tot de gegevens die u ons verstrekt, behoren onder andere naam, e‑mailadres, telefoonnummer, bedrijfsnaam.

o Gegevens die we over u verzamelen: 

Bij elk van uw bezoeken aan onze website zullen we de volgende gegevens op geautomatiseerde wijze verzamelen:

- technische gegevens met inbegrip van het IP-adres (Internet Protocol) dat werd gebruikt om uw computer te verbinden met het internet, het type browser en de versie, de tijdzone, de types en versies van de plug-in van de browser, het besturingssysteem en het platform;

- de identificatie van uw toestel;

- gegevens over uw bezoek met inbegrip van de volledige Uniform Resource Locators (URL), de klikvolgorde naar, op en vanuit onze website (inclusief datum en tijdstip), de producten/​diensten die u bekeken of opgezocht heeft, responstijden van de pagina, downloadfouten, lengte van het bezoek aan bepaalde pagina’s, gegevens over de interactie met de pagina (zoals het scrollen, de kliks en de mouse-overs), methodes die gebruikt worden om de pagina te verlaten, en alle telefoonnummers die gebruikt worden om te bellen met onze klantendienst.

2. Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Dit helpt ons om u een goede ervaring te bieden wanneer u op onze website surft en het stelt ons ook in staat om onze website te verbeteren. Voor gedetailleerde gegevens over de cookies die we gebruiken, en de doeleinden waarvoor we ze gebruiken, zie onze Cookie Policy.

3. Gebruik dat gemaakt wordt van uw gegevens

We gebruiken de gegevens die we over u hebben, op de volgende manieren:

o Gegevens die u ons verstrekt:

We zullen deze gegevens gebruiken om:

- onze verplichtingen na te komen die resulteren uit alle overeenkomsten die wij met u gesloten hebben, en om u de gegevens en diensten te verstrekken die u aan ons vraagt;

- u gegevens te geven over andere diensten die we aanbieden en die vergelijkbaar zijn met diensten die u al gebruikt heeft of waarover u al vragen gesteld heeft;

- u gegevens te geven over goederen en diensten waarvoor u volgens ons belangstelling zou kunnen hebben;

- u op de hoogte te brengen van veranderingen in onze diensten;

- te garanderen dat de inhoud van onze website op de voor u en uw computer/​toestel meest effectieve wijze wordt gepresenteerd.o Gegevens die we over u verzamelen: 

We zullen deze gegevens gebruiken:

- om onze website te beheren met het oog op de interne werking, inclusief het oplossen van problemen, de analyse van gegevens, tests, onderzoek, statistische doeleinden en enquêtes;

- om onze website te verbeteren om te garanderen dat de inhoud op de voor u en uw computer/​toestel meest effectieve manier gepresenteerd wordt;

- om u de mogelijkheid te bieden om deel te nemen aan interactieve kenmerken van uw dienst, als u hiervoor kiest;

- als onderdeel van onze inspanningen om onze website veilig te houden;

- om de effectiviteit van de advertising die we aan u en aan anderen leveren, te meten of te begrijpen of om u relevante advertenties te leveren;

- om aan u en aan andere gebruikers van onze website suggesties en aanbevelingen te formuleren over goederen of diensten waarvoor er bij u of bij hen belangstelling kan bestaan.

4. Wettelijke grondslag

Uw gegevens worden verzameld en verwerkt op basis van de volgende rechtsgronden:

- als dit noodzakelijk is voor het behartigen van onze legitieme belangen, voor zover uw fundamentele rechten en vrijheden niet zwaarder doorwegen dan die belangen, zullen we uw gegevens gebruiken om uw voorkeuren te kennen, ons productaanbod beter te kunnen personaliseren, fraude te voorkomen en onze website te beveiligen.

- indien u hiermee akkoord bent gegaan, bv. als u vooraf uitdrukkelijk toestemming heeft verleend, mogen we uw e‑mailadres gebruiken om u marketingberichten of persberichten te sturen.

5. Mededeling van uw gegevens

U gaat ermee akkoord dat we het recht hebben om uw gegevens te delen met de door ons geselecteerde derde partijen:

o onze vestigingen / andere entiteiten binnen de WDP Groep;

o onze zakelijke partners;

o overheidsdiensten (inclusief diensten van justitie en politie);

o banken en verzekeraars;

o onze professionele adviseurs;

o onze leveranciers van aan IT gerelateerde diensten, bv. SAP; 

o onze leveranciers van aan marketing gerelateerde diensten; 

o dienstverleners op het vlak van onlinebetalingen;

o dienstverleners op het vlak van analitics en zoekmotoren die ons assisteren bij het verbeteren en optimaliseren van onze website, bv. Google;

o indien we ertoe verplicht zijn om uw gegevens bekend te maken of te delen teneinde een wettelijke verplichting na te komen of teneinde de rechten, eigendom of veiligheid van WDP, onze klanten of anderen te beschermen. Dit omvat ook de uitwisseling van gegevens met overheidsdiensten (inclusief diensten van justitie en politie), bijvoorbeeld bij een incident met cyberveiligheid.

6. Doorgifte van uw gegevens

We mogen uw gegevens aan een bestemming buiten de Europese Economische Ruimte (EER) doorgeven indien dit adequaat is (i) om één van de doeleinden te bereiken, die uiteengezet zijn in punt 3 en/​of (ii) om uw gegevens mee te delen aan een derde in overeenstemming met punt 5 van dit Privacybeleid en volgens de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679). 

Als uw gegevens doorgegeven worden buiten de EER, zullen we erop toezien dat uw gegevens beschermd worden met behulp van de volgende beveiligingsmechanismen:

o de wetten van het land waarnaar uw gegevens doorgegeven worden, garanderen een passend niveau van gegevensbescherming (artikel 45 AVG); of

o de doorgifte valt onder de door de Europese Commissie goedgekeurde clausules inzake gegevensbescherming (artikel 46.2 AVG);

o een goedgekeurde overeenkomst inzake gegevensdoorgifte (artikel 46.3 AVG); clausules inzake gegevensbescherming die zijn aangenomen door de Belgische gegevensbeschermingsautoriteit (artikel 46.2 AVG).

Indien u meer gegevens wenst te ontvangen over de doorgifte van uw gegevens en/​of de beveiligingsmechanismen die zijn ingevoerd (inclusief de manier waarop u een kopie hiervan kan ontvangen), kan u contact met ons opnemen via de contactgegevens die u hieronder in punt 12 vindt.

7. Uw rechten

U hebt bepaalde rechten met betrekking tot de gegevens die wij over u bewaren. Deze rechten kunnen worden uitgeoefend door contact met ons op te nemen zoals hieronder uiteengezet: 

o u heeft recht op toegang tot de gegevens die wij over u bewaren — dit is omdat wij willen dat u op de hoogte bent van de gegevens die wij over u hebben, en om u in staat te stellen na te gaan of wij uw gegevens verwerken in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming;

o u heeft onder bepaalde omstandigheden het recht om een verder gebruik van uw gegevens te blokkeren of stop te zetten. Wanneer de verwerking op die manier beperkt is, kunnen wij uw gegevens nog wel opslaan, maar niet meer gebruiken;

o indien uw gegevens onjuist of onvolledig zijn, heeft u het recht om de verbetering van uw gegevens te vragen; 

o u heeft onder bepaalde omstandigheden het recht te vragen dat uw gegevens uit onze systemen gewist of verwijderd worden;

o u heeft het recht bij uw nationale gegevensbeschermingsautoriteit een klacht in te dienen over de manier waarop wij uw gegevens behandelen of verwerken;

o als onze verwerking van uw persoonsgegevens specifiek is gebaseerd op uw toestemming, heeft u te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken. Dit omvat onder andere uw recht om uw toestemming in te trekken voor het gebruik van uw gegevens ten behoeve van direct marketing;

o u heeft het recht om uw gegevens van ons te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm indien de verwerking berust op uw toestemming of op een overeenkomst, zodat u deze gegevens voor eigen doeleinden kunt hergebruiken voor verschillende diensten. Bijvoorbeeld: als u met een andere serviceprovider wilt werken, kunt u uw gegevens eenvoudig en veilig naar deze nieuwe serviceprovider overplaatsen.

U heeft ook het recht bezwaar te maken tegen bepaalde vormen van verwerking, waaronder verwerking ten behoeve van direct marketing.

Merk echter op dat het kan gebeuren dat we bepaalde gegevens moeten bewaren, bijvoorbeeld voor wettelijke of administratieve doeleinden (bijv. het bijhouden van een boekhouding).

Stuur ons voor alle hierboven vermelde verzoeken een e‑mail met verzoek i.v.m. privacy van gegevens” in de onderwerpregel en voeg een kopie van uw identiteitskaart of een ander bewijs van uw identiteit (bijv. rijbewijs) bij. Zo helpt u ons om te voorkomen dat er onbevoegden toegang krijgen tot uw gegevens, deze wijzigen of verwijderen. Wij zullen uw verzoek zo snel als praktisch mogelijk is beantwoorden en in ieder geval binnen de 30 dagen na ontvangst van uw aanvraag. Als we (na ontvangst van uw verzoek) meer dan een maand tijd nodig zullen hebben om op uw verzoek te reageren, komen we naar u terug en laten u dat weten.

8. Veiligheid van de verzamelde gegevens

We hebben in onze website een aantal veiligheidskenmerken ingevoerd om een ongeoorloofde vrijgave van of toegang tot verzamelde en/​of ontvangen gegevens te verhinderen. We hebben ons ingespannen om een veilige en betrouwbare website voor u te creëren, maar merk op dat we de vertrouwelijkheid van alle communicatie of materiaal dat door of naar ons of een andere partij verstuurd wordt via onze website niet kunnen garanderen. We kunnen niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor de veiligheid van gegevens die verstuurd worden met deze methodes.

Alle gegevens die u aan ons verstrekt, worden bewaard op veilige servers. Wanneer wij u een wachtwoord gegeven hebben (of als u een wachtwoord gekozen heeft) waarmee u toegang kan krijgen tot bepaalde delen van onze website, bent u er zelf verantwoordelijk voor dat dit wachtwoord vertrouwelijk blijft. We vragen u om dit wachtwoord niet met iemand anders te delen.

9. Bewaring van uw gegevens

De gegevens die wij over u hebben, worden bewaard op een manier die strookt met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Uw gegevens zullen in geen geval langer bewaard worden dan nodig is om de in dit Privacybeleid genoemde doelen te bereiken.

In het bijzonder zullen we:

• uw gegevens ons medegedeeld via het contactformulier op onze website slechts zolang bewaren als nodig is om u de gevraagde gegevens te bezorgen; en/​of 

• uw email-adres ons medegedeeld bij het inschrijven op de nieuwsbrieven of persberichten slechts bewaren zolang u zich niet uitschrijft op deze berichten,

tenzij:

• de verwerking van uw gegevens vereist is in verband met elk actueel of mogelijk geschil (wij hebben deze gegevens bijvoorbeeld nodig om rechtsvorderingen in te stellen of te verdedigen), in welk geval wij uw gegevens zullen bewaren tot het einde van een dergelijk geschil; en/​of

• de bewaring voor ons noodzakelijk is om te voldoen aan enige wettelijke of reglementaire verplichting (bijvoorbeeld voor belastingdoeleinden), in welk geval wij uw gegevens zullen bewaren zo lang als vereist door die verplichting.

10. Externe websites 

Onze website kan van tijd tot tijd links bevatten van en naar websites en/​of applicaties van onze partnernetwerken, adverteerders en filialen. Voor zover er hyperlinks of banneradvertenties met hyperlinks worden gebruikt om toegang te krijgen tot websites en/​of toepassingen van derden, dient u zich ervan bewust te zijn dat deze websites en/​of toepassingen van derden niet door ons worden gecontroleerd en hun eigen privacybeleid hebben. Daarom zijn zij niet onderworpen aan dit Privacybeleid en aanvaarden wij geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor dit beleid. Controleer dit beleid voordat u gegevens naar deze websites en/​of applicaties stuurt.

11. Overeenkomst over het verzamelen en gebruiken van uw gegevens – veranderingen aan ons Privacybeleid 

Door deze website te gebruiken, erkent u dat u de voorwaarden van dit Privacybeleid heeft gelezen en dat u instemt met het verzamelen en gebruiken van uw gegevens zoals hierboven uiteengezet.

We kunnen dit Privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen. Alle wijzigingen die wij in de toekomst in ons Privacybeleid aanbrengen, zullen op deze pagina worden gepubliceerd en, indien van toepassing, per e‑mail aan u worden meegedeeld. Controleer regelmatig of het privacybeleid is bijgewerkt of gewijzigd. Als u deze blijft gebruiken na het bekendmaken van wijzigingen in dit Privacybeleid, betekent dit dat u die wijzigingen accepteert. Dit Privacybeleid is het laatst bijgewerkt op 25 mei 2018.

12. Identiteit van de verwerkingsverantwoordelijke – contactgegevens

De uit hoofde van dit Privacybeleid aangestelde Verwerkingsverantwoordelijke is WDP, een openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te 1861 Wolvertem, Blakebergen 15, ingeschreven in de Kruispuntbank van de Ondernemingen onder het nummer 0417.199.869.

Vragen, commentaren en verzoeken over het Privacybeleid moeten gericht worden tot:

WDP
t.a.v. Privacy advisor
Blakebergen 15
1861 Wolvertem

privacy@​wdp.​eu